Pro naše stávající i nové klienty, nabízíme podporu při získání dotace na fotovoltaiku.

V případě, že by vás nabídka zaujala, prosím kontaktujte nás. Příjem žádostí končí 16.10. 2017

Výše dotace až 80 % minimálně 300 000,-Kč maximálně 100 000 000,-Kč

 

Dotace na fotovoltaické systémy s i bez akumulace
Oprávnění žadatelé: malé, střední a velké podniky, včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu (podporovány jen některé CZ-NACE), OSVČ i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Příjem žádostí o dotaci: 16. 6. 2017 až 16. 10. 2017
Výše dotace: 80 % malý podnik, 70 % střední podnik, 60 % velký podnik
Absolutní dotace na projekt: min. 300 tis. Kč a max. 100 mil. Kč
Alokace výzvy: 2 mld. Kč
Podporované aktivity:
 Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku
Nepodporované aktivity:
 komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 výzkumné, vývojové a pilotní projekty
 instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
Podmínky:
 Na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat maximálně 15 žádostí o podporu.
 Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, nýbrž skutečné místo realizace projektu. Lze uplatnit pouze jedno místo realizace. Místo musí být součástí jednoho energetického hospodářství a zároveň se musí jednat o ucelené území podle katastrální mapy.
 V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie.
 Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované KN
 Kapacita akumulátoru nesmí překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE.
 Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.
 Jsou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.
 Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
 V dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným CZ – NACE. Za převažující činnost se považuje stav, kdy je prováděna na více než 60 % z celkové energeticky vztažné plochy.
 Měrné způsobilé výdaje musí být nižší než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ.
 Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky.
 Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 20 % alokace na tuto výzvu.
 Žadatel má ke dni podání žádosti uzavřená minimálně 2 po sobě následující účetní období.
 Finanční zdraví žadatele nesmí být nižší než 5 bodů.
 Činnost žadatele musí odpovídat podporovaným CZ NACE.
 Pokud bude (vnitřní výnosové %) IRR > 15%, nebude projekt podpořen.
 Doba udržitelnosti projektu je 5 let.
 Projekt musí v rámci hodnocení získat alespoň 60 bodů. Hodnotící kritéria jsou:
Smlouva o připojení k distribuční soustavě nebo schéma zapojení ostrovního systému
15 bodů
Poměrná doba ročního využití instalované výkonu pro lokální spotřebu
0 – 25 bodů
Měrné investiční náklady na instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny
0 – 25 bodů
Bonifikace za poměr instalovaného výkonu OZE k využitelné kapacitě akumulace
0 – 18 bodů
Realizace ve vyjmenovaném, podporovaném regionu
5 bodů
Hospodárnost rozpočtu
12 bodů
CELKEM
100 bodů
Přílohy:
o Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období
o Formulář finančního a nefinančního zdraví + prohlášení bez de minimis
o Energetický posudek, který podle platné legislativy od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti dotace podle § 9a odst. 1 pism. e) zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č.309/2016 Sb.
o Výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnické právo k pozemku realizace
o Kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí na pozemky nebo budovy (v případě nákupu)
o Nájemní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, minimálně na 5 let po ukončení realizace projektu
o Souhlas pronajímatele s provedením technického zhodnocení pronajaté budovy či části
o Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy
o Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru
o Stavební povolení nebo relevantní doklad stavebního úřadu, že není vyžadováno
o Položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem /technikem (v URS či RTS)
o Kumulativní rozpočet
o Stavební projektovou dokumentaci
Způsobilé výdaje:
o Pořízení a instalace fotovoltaických systémů a fotovoltaických systémů včetně akumulace energie -> Náklady na FVE včetně akumulace ponížené o 8 189,35 Kč za každou vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu
o Výdaje na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny
o Projektová dokumentace – DPS – Dokumentace pro provedení stavby; RDS – Realizační dokumentace stavby; SKP nebo DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby
o Vedlejší rozpočtové náklady a inženýrská činnost ve výstavbě
Nezpůsobilé výdaje:
o Energetický posudek
o Studie proveditelnosti
Více o výzvě na: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-sbez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-i/